Dotace z EU a státní dotace pro školy (mateřské, základní, střední, vysoké)

Připravili jsme pro vás přehled, na co mohou získat dotace z evropských i státních dotačních titulů mateřské školy, firemní školky, dětské skupiny, základní školy, domy dětí a mládeže, střední školy, vyšší odborné školy, konzervatoře i vysoké školy. Přehled pro vás průběžně aktualizujeme. 

Kontaktujte nás. Zdarma posoudíme, na co můžete dotaci získat. Zpracujeme pro vás žádost o dotaci včetně příloh. Zaplatíte nám jen když bude žádost o dotaci úspěšná. Neplatíte tedy za papírování, ale za výsledek.

Dotace na MŠ

zvýšení kapacity mateřských škol – rekonstrukce, výstavba, nástavba včetně pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zvyšování kvality podmínek v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí (např. změnou vnitřního uspořádání výukových prostor MŠ, modernizace hygienického zázemí, zajištění bezbariérovosti, úprava zázemí a venkovních prostor MŠ)

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Integrovaný regionální operační program (IROP) 

Dotace na ZŠ, SŠ a VOŠ

vybudování a vybavení odborných učeben (přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práce s digitálními technologiemi, technické a řemeslné obory), budování vnitřní konektivity škol, vybudování zázemí pro školní poradenské pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny), budování zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol (např. kabinety, sborovny), vytvoření vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity – tělocvičny, školní sportoviště, knihovny, společenské místnosti), budování zázemí pro školní družiny a školní kluby, rekonstrukce učeben neúplných škol

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Integrovaný regionální operační program (IROP) 

Národní sportovní agentura

Dotace na zájmové a neformální vzdělávání

vybudování a vybavení odborných prostor ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práce s digitálními technologiemi, např. pro střediska volného času, domy dětí a mládeže

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Integrovaný regionální operační program (IROP) 

Dotace na školská poradenská zařízení a střediska výchovné péče

vybudování nebo úpravy zázemí pro poskytování služeb školských poradenských zařízení – pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center, opatření umožňující přechod žáků do hlavního vzdělávacího proudu a samostatný způsob života (např. dílny pro ergoterapii, cvičné byty), vybudování nebo úpravy zázemí pro poskytování preventivně-výchovné péče

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Integrovaný regionální operační program (IROP) 

Dotace na snížení energetické náročnosti budovy

zateplení obvodového pláště budovy, podlah i střech, výměna oken a dveří, zdroje vytápění, instalace solárně-termických nebo fotovoltaických kolektorů, instalace řízeného větrání s rekuperací, venkovní stínící techniky, vybavení budovy novými LED světly nebo akustickými prvky v učebnách a posluchárnách 

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Operační program Životní prostředí (OPŽP) – Energetické úspory