Dotace z EU a státní dotace pro obce, městyse a města

Přinášíme vám přehled, na co mohou obce, městyse a města získat dotace z evropských fondů i dotace ze státních dotačních titulů. Přehled dotačních možností pro vás průběžně aktualizujeme. 

Kontaktujte nás. Zdarma posoudíme, na co můžete dotaci získat. Zpracujeme pro vás žádost o dotaci včetně příloh. Zaplatíte nám jen když bude žádost o dotaci úspěšná. Neplatíte tedy za papírování, ale za výsledek. 

Dotace na zateplení veřejných budov

zateplení obvodového pláště veřejné budovy (knihovna, škola, obecní úřad, kulturní dům, zdravotnické zařízení atd.) včetně výměny otvorových výplní a zdroje tepla, pořízení fotovoltaického systému, solárně-termických kolektorů, nuceného větrání

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Operační program Životní prostředí (OPŽP) – Energetické úspory

Modernizační fond (Státní fond životního prostředí)

Dotace na veřejná prostranství

revitalizace veřejných prostranství – staveb krajinářské architektury s budováním zelené infrastruktury měst a obcí (např. parky, náměstí, městské třídy a uliční prostory, na sídlištích), včetně modernizace technické infrastruktury v řešených prostranstvích, revitalizace nevyužívaných ploch, kde budou budována veřejná prostranství a zelená infrastruktura (retenční a akumulační nádrže, výsadba vegetace, vodní prvky, městský mobiliář, herní prvky, dětská a workoutová hřiště, veřejné osvětlení, veřejné toalety)

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Integrovaný regionální operační program 

Dotace na fotovoltaiku a komunitní energetiku

výstavba fotovoltaických elektráren na střechách budov i mimo ně pro využití vyrobené energie v rámci komunity, která šetří díky vzájemnému sdílení lokálních zdrojů, výstavba bioplynových stanic, výstavba větrných elektráren, výstavba vodíkových elektrolyzérů, výstavba bateriových úložišť

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?

Modernizační fond (Státní fond životního prostředí)

Operační program Životní prostředí (OPŽP) 

Dotace na místní komunikace

rekonstrukce či modernizace místní komunikace včetně obnovy kanalizace a úprav k odvádění vody, obnovy propustků a ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, vybudování parkovacích zálivů

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Podpora rozvoje regionů 

Dotace na sportoviště

výstavba či modernizace víceúčelového hřiště, fotbalového hřiště, tenisového kurtu, školní tělocvičny nebo hřiště, dětského hřiště, veřejného sportoviště, včetně zázemí 

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Podpora rozvoje regionů 

Národní sportovní agentura

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Dotace na cyklostezky

rekonstrukce, modernizace a výstavba cyklostezky, zřizování jízdních pruhů pro cyklisty

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) – Cyklostezky, cyklopruhy

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Dotace na chodníky a mosty

výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků, mostu, lávky, podchodu a podjezdu, bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy podél autobusových zastávek, vlastních autobusových zálivů

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) – Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků, Mimoúrovňové křížení s nadřazenou infrastrukturou 

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Dotace na kanalizace, ČOV

výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod (ČOV)

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Ministerstvo zemědělství ČR – Vodovody a kanalizace

Operační program Životní prostředí (OPŽP)/Národní program Životního prostředí (NPŽP) – Vodovody, kanalizace

Dotace pro hasiče

výstavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice, nákup dopravního automobilu a cisternové automobilové stříkačky, pořízení požární techniky, vybudování a revitalizace umělých zdrojů požární vody v obcích

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Ministerstvo vnitra ČR – GŘ HZS ČR – Dotace pro jednotky SDH obcí

Integrovaný regionální operační program – Komunitně vedený místní rozvoj

Dotace na veřejné budovy

přestavba, přístavba, rekonstrukce nebo modernizace veřejných budov (kulturní domy, obecní úřady, multifunkční domy, školní budovy, včetně prostor pro družinu a školní jídelnu)

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Ministerstvo pro místní rozvoj – Podpora rozvoje regionů

Dotace na regionální školství

odstraňování havarijních stavů, opravy, modernizace a rekonstrukce, případně výstavba nových kapacit základních a mateřských škol 

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Ministerstvo financí – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství

Dotace na povodňovou ochranu a hospodaření se srážkovými vodami

hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu (povrchové i podzemní vsakovací a retenční zařízení, výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné, výstavba střech s akumulační schopností), zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků (rozliv do nivních ploch, vytváření povodňových koryt a tůní, úpravy opevnění), obnovení, výstavba a rekonstrukce vodních děl sloužící povodňové ochraně (suché nádrže, bezpečnostní přelivy vodních nádrží)

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Operační program Životní prostředí (OPŽP) – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Dotace na sídelní zeleň

zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí), obnova a zakládání doprovodných vodních prvků (tůně, jezírka, retenční nádrže)

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Operační program Životní prostředí (OPŽP) 

Dotace na zajištění pitné vody

výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů, výstavba vodovodů, výstavba a intenzifikace zdrojů pitné vody (vrt k vyhledání pitné vody), výstavba úpraven vody, posílení akumulace pitné vody (vodojem)

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Ministerstvo zemědělství ČR – Vodovody a kanalizace

Operační program Životní prostředí (OPŽP)/Národní program Životního prostředí (NPŽP) – Vodovody, kanalizace, Zdroje pitné vody

Dotace na ZTV, veřejné osvětlení

zasíťování pozemků pro budoucí bytovou výstavbu (pozemní komunikace, vodovod, kanalizace), modernizace soustav veřejného osvětlení a pořízení nebo optimalizace řídícího systému veřejného osvětlení

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Podpora bydlení 

Ministerstvo průmyslu a obchodu – Efekt

Modernizační fond (Státní fond životního prostředí)

Dotace na brownfieldy

podpora regenerace brownfieldů (nevyužívané a zanedbané objekty jako např. staré JZD, areál bývalého výrobního družstva, zchátralý kulturní dům) pro nepodnikatelské využití, revitalizace těchto zchátralých budov pro nekomerční využití (obecní dům, škola, knihovna, veřejné parkoviště, hasičárna, kulturní dům, obecní sklad, klubovny, park apod.)

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Státní fond podpory investic

Dotace na domy pro seniory

výstavba komunitního domu seniorů

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Podpora bydlení

Integrovaný regionální operační program 2014+ (REACT EU)

Dotace na pečovatelské byty

výstavba pečovatelských bytů pro seniory ve věku 65 let a více a dále pro osoby, které jsou závislé na pomoci jiné osoby

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Podpora bydlení

Dotace na sociální bydlení

pořízení sociálních bytů, sociálních domů a smíšených domů (dotace na výstavbu, rekonstrukci i odkup pro rekonstrukci)

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Státní fond podpory investic (SFPI) – Výstavba pro obce

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Dotace na obecní byty

opravy, modernizace objektů či bytů v majetku obce do 3 tis. obyvatel, které slouží nebo budou sloužit nájemnímu bydlení občanů, pořízení nájemních bytů  formou výstavby či budoucího výkupu vhodné nemovitosti

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Ministerstvo financí – Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury

Dotace na dostupnost služeb

příprava prostor (rekonstrukce, přístavba objektů) pro provozování služeb základní lékařské péče (pediatr, praktický lékař, zubař) a obchodní obslužnosti (základní potřeby/smíšené zboží) pro obce do 1 000 obyvatel

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Ministerstvo pro místní rozvoj – Podpora rozvoje regionů

Dotace na ochranu před sesuvy

stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Operační program životní prostředí (OPŽP)  – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní