Dotace z EU a státní dotace pro obce, městyse a města

Přinášíme vám přehled, na co mohou obce, městyse a města získat v roce 2020 dotace z evropských fondů i dotace ze státních dotačních titulů. Přehled dotačních možností pro vás průběžně aktualizujeme. 

Kontaktujte nás. Zdarma posoudíme, na co můžete dotaci získat. Zpracujeme pro vás žádost o dotaci včetně příloh. Zaplatíte nám jen když bude žádost o dotaci úspěšná. Neplatíte tedy za papírování, ale za výsledek. 

Dotace na místní komunikace

rekonstrukce či modernizace místní komunikace včetně obnovy kanalizace a úprav k odvádění vody, obnovy propustků a ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, vybudování parkovacích zálivů

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Podpora rozvoje regionů 2021

Dotace na sportoviště

výstavba či modernizace víceúčelového hřiště, školní tělocvičny nebo hřiště, dětského hřiště, hřiště pro veřejnost

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Podpora rozvoje regionů 2020

Dotace na kanalizace, ČOV

výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Ministerstvo zemědělství ČR – Vodovody a kanalizace

Národní program Životního prostředí (NPŽP) – Vodovody, kanalizace

Dotace pro hasiče

modernizace hasičské zbrojnice, nákup dopravního automobilu a velkokapacitní požární cisterny

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Ministerstvo vnitra ČR – Požární ochrana, IZS

Dotace na rybníky

rekonstrukce, oprava, odbahnění, výstavba či obnova nerybochovného rybníku a malé vodní nádrže včetně hráze a funkčních objektů

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Ministerstvo zemědělství ČR – Drobné vodní toky a malé vodní nádrže, Rybníky

Dotace na povodňovou ochranu

hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu (povrchové i podzemní vsakovací a retenční zařízení), zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků (rozliv do nivních ploch, vytváření povodňových koryt a tůní, úpravy opevnění), obnovení, výstavba a rekonstrukce vodních děl sloužící povodňové ochraně (suché nádrže, bezpečnostní přelivy vodních nádrží)

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Operační program Životní prostředí (OPŽP) – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Dotace na zateplení budov

zateplení obvodového pláště veřejné budovy (knihovna, škola, obecní úřad, kulturní dům, zdravotnické zařízení atd.) včetně výměny otvorových výplní a zdroje tepla, pořízení fotovoltaického systému, solárně-termických kolektorů, nuceného větrání

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Operační program Životní prostředí (OPŽP) – Energetické úspory

Dotace na pečovatelské byty

výstavba pečovatelských bytů pro seniory ve věku 65 let a více a dále pro osoby, které jsou závislé na pomoci jiné osoby

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Podpora bydlení pro rok 2021 – Podporované byty

Dotace na chodníky a mosty

rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníku, mostu, lávky, podchodu a podjezdu

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) – Zvyšování bezpečnosti, Křížení komunikací

Dotace na cyklostezky

rekonstrukce, modernizace a výstavba cyklostezky

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) – Cyklistické stezky

Dotace na přírodu v obci

založení či revitalizace plochy veřejné zeleně (park, sad, uliční stromořadí, lesopark, alej), vytvoření či obnova vodních prvků (tůň, mokřad, rybník, jezírko), výsadba a prořezávky v lese), obnova historické cesty a její doprovodné vegetace, opatření k omezování úmrtnosti živočichů (přechody ryb a obojživelníků)

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Operační program Životní prostředí (OPŽP) – Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Dotace na zajištění pitné vody

výstavba a modernizace úpravny vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně vybudování systému pro ochranu zdroje pitné vody, výstavba a dostavba přivaděče a rozvodné sítě pitné vody, vrt k vyhledání pitné vody, vodovod, vodojem

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Ministerstvo zemědělství ČR – Vodovody a kanalizace

Národní program Životní prostředí – Zdroje pitné vody

Dotace na ZTV, veřejné osvětlení

zasíťování pozemků pro budoucí bytovou výstavbu, pořízení veřejného osvětlení

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Podpora bydlení pro rok 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu – Efekt

Dotace na brownfieldy

regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití (dotace na zanedbaný, opuštěný a nevyužívaný areál či objekt – např. staré JZD, areál bývalého výrobního družstva, zchátralý kulturní dům) – revitalizace těchto zchátralých budov pro nekomerční využití (vybudování parku, veřejného parkoviště, kulturního domu apod.)

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Podpora revitalizace území

Dotace na domy pro seniory

výstavba komunitního domu seniorů

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Podpora bydlení pro rok 2021 – Podporované byty

Dotace na ochranu před sesuvy

stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Operační program Životní prostředí (OPŽP) – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Dotace na sociální bydlení

dotace na sociální dům se 4 – 12 byty i na samostatné sociální byty (dotace na výstavbu, rekonstrukci i odkup pro rekonstrukci)

Z jakých programů lze tuto dotaci získat?
Státní fond rozvoje bydlení – Výstavba pro obce