Ochrana osobních údajů

Společnost G-PROJECT, s.r.o. shromažďuje, zpracovává a uchovává veškeré osobní údaje poskytované návštěvníkem v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 („GDPR“) a platnou legislativou České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a zákonem o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb.

Společnost G-PROJECT, s.r.o. nasbírané osobní údaje nepředává dalším subjektům třetí strany.

Společnost G-PROJECT, s.r.o. shromažďuje osobní údaje prostřednictvím vámi vyplněného kontaktního formuláře a formuláře pro odebírání newsletterů.

Kontaktní formulář, Konzultace zdarma

Prostřednictvím tohoto formuláře od vás získáváme data, která využíváme, abychom vás mohli úspěšně kontaktovat, pomoci vám najít vhodný dotační titul pro váš investiční záměr a nabídnout vám naše služby. Údaje využíváme pro marketing, uživatelskou podporu nebo budoucí vznik právního vztahu.

Mezi povinné údaje v rámci tohoto formuláře spadá vaše: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo a doplňující poznámka v poli Obsah zprávy. Odeslání formuláře je podmíněno potvrzením s odesláním těchto údajů.

Přihlášení k odběru newsletterů – informací o aktuálních dotačních výzvách

Ve formuláři, kterým se přihlašujete k odběru newsletterů, zadáváte pouze svoji e-mailovou adresu, k jejímuž zpracování kliknutím na potvrzovací pole udělujete svůj souhlas. Na vaši e-mailovou adresu vám budeme zasílat informace o aktuálních dotačních výzvách dle vašeho výběru (dotace vhodné pro soukromý či veřejný sektor).

Snažíme se e-mailový newsletter zasílat s četností, která by vás neobtěžovala. Pokud si nadále nebudete přát e-mailový newsletter dostávat, můžete se z odběru odhlásit prostřednictvím odkazu přímo v newsletteru. Tímto krokem ukončíme využívání vaší e-mailové adresy.

Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou jsme povinni jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba uchování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:

Plnění smlouvy – po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu
Zprostředkování jednání o uzavření smlouvy – po dobu trvání obchodního vztahu a po dobu 10 let od ukončení obchodního vztahu
Plnění právních povinností – po dobu stanovenou příslušným právním předpisem
Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů – po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu se zvláštními právními předpisy
Ochrana oprávněného zájmu správců – maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem
Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů – po dobu nezbytnou k vyřízení příslušného požadavku

Jsme oprávněni zpracovávat vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních služeb a produktů (např. formou newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

Právo subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

  • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o vás zpracováváme osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k vašim osobním údajům získat přístup.
  • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že se domníváte, že o vás zpracováváme nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti.
  • Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, vymažeme vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo nám (iv) to ukládá zákonná povinnost.
  • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování vašich osobních údajů, můžete po nás požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
  • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, abychom vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu anebo na základě smlouvy, předaly třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nebudeme moci vaší žádosti vyhovět.
  • Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany našich oprávněných zájmů. V případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě vaší námitky ukončíme bez zbytečného odkladu.

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv budeme oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu bychom Vás informovali.

Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů.
adresa: Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111
web: www.uoou.cz

V případě jakýchkoliv dotazů, vztahujících se k ochraně osobních údajů nás prosím kontaktujte na dotace@g-project.cz.

Děkujeme.

Tým G-PROJECT, s.r.o.