Projektů, na něž Vám společnost G-PROJECT může zpracovat žádost o dotaci, je celá řada. V programovacím období 2014 – 2020 Vám můžeme získat dotaci například na následující projekty:

 

Města a obce

 • výstavba a rekonstrukce základní technické infrastruktury (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod),
 • protipovodňová opatření,
 • výsadba a regenerace zeleně,
 • pořízení samosběrných nebo kropicích vozů,
 • sběrné dvory a sklady komunálního odpadu,
 • výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras,
 • výstavba a rekonstrukce chodníků,
 • revitalizace kulturních památek,
 • nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro přepravu osob,
 • pořízení územních plánů,
 • informační a komunikační systémy veřejné správy,
 • vzdělávání pracovníků veřejné správy...

 

Školy, mateřské školy a další školská zařízení

 • výstavba, rozšíření a vybavení mateřských škol,
 • vybudování a rekonstrukce odborných učeben, laboratoří, dílen a pozemků včetně vybavení pomůckami,
 • pořízení moderních mobilních technologií pro připojení na internet,
 • vybavení na podporu čtenářské a matematické gramotnosti,
 • vybudování a úpravy budov a učeben pro potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • profesní rozvoj pedagogických pracovníků,
 • rozvoj vysokých škol...

 

Zdravotnická zařízení a sociální služby

 • pořízení přístrojového vybavení zdravotnických zařízení,
 • vytvoření zařízení pro krizový pobyt sociálně vyloučených osob a rodin,
 • podpora pořízení bytů a bytových domů pro sociální bydlení,
 • výstavba a rekonstrukce zařízení pro poskytování komunitní péče,
 • výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků...

 

Podnikatelé

 • modernizace výrobních provozů,
 • zateplení obvodového pláště a výměna otvorových výplní budov,
 • rekonstrukce brownfields a jejich přeměna na moderní výrobní objekty,
 • příprava podnikatelských zón,
 • výstavba a rekonstrukce malých vodních elektráren,
 • výstavba bioplynových a biofermentačních stanic pro zpracování bioodpadů,
 • rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace,
 • rozvoj sítí spolupráce, vč. klastrů a technologických platforem,
 • účast na zahraničních výstavách a veletrzích,
 • poradenské služby expertů se znalostí mezinárodního prostředí,
 • školicí střediska pro technické vzdělávání ve firmě,
 • rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií...

 

Bytové domy s více jak 4 byty

 • zateplení obvodového pláště bytového domu,
 • výměna a renovace oken a dveří,
 • teplená čerpadla, biomasa, kondenzační kotle pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody...