V pátek 18. prosince 2015 byla vyhlášena 19. výzva v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. IROP je nástupcem programu ROP, do kterého společnost G-PROJECT, s.r.o. úspěšně zpracovala 169 projektů. 19. výzva IROP je zaměřena na pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz, výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi, výkon činností spojených s extrémním suchem a výkon činností v souvislosti s haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek. Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Hasičské záchranné sbory krajů, Záchranný útvar HZS ČR, obce, které zřizují jednotky požární ochrany – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III, MV - Policejní prezidium ČR, krajská ředitelství Policie ČR, kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů a státní organizace, které zřizují jednotku hasičského záchranného sboru podniku s územní působností. Dotace činí 90 % způsobilých výdajů. Společnost G-PROJECT, s.r.o. nabízí všem žadatelům kompletní zpracování žádosti o dotaci včetně studie proveditelnosti, přičemž tvorba studie proveditelnosti je uznatelným nákladem projektu. Více informací o této výzvě naleznete zde.

V pondělí 14. 12. 2015 se ve Velkém sále DK Metropol v Českých Budějovicích uskuteční již 8. ročník Andělské aukce. Andělská aukce je charitativní akce pro Arpidu spočívající v dražení obrazů. V loňském roce bylo vydraženo celkem 564 000 korun. Pro letošní rok je připraveno 28 obrazů. Společnost G-PROJECT, s.r.o. se této aukce zúčastnila již několikrát, proto můžete v sekretariátu společnosti zahlédnout několik obrazů vydražených v této aukci. Více informací o Andělské aukci se dozvíte na stránkách www.andelskyvecer.cz.

V úterý 8. prosince 2015 se od 9 hodin v Praze na Ministerstvu práce a sociálních věcí uskuteční seminář pro žadatele k 14. a 15. výzvě IROP. Účastníci semináře k 14. výzvě „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“ a 15. výzvě „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality“ v rámci specifického cíle 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení budou seznámeni s podporovanými aktivitami, postupy při podání žádosti o podporu, systémem hodnocení projektů a rovněž jim budou poskytnuty informace o dalších plánovaných výzvách v rámci specifického cíle 2.4. Více informací naleznete zde.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) byla vyhlášena výzva v oblasti 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. Dotaci lze získat na památky zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO, památky zařazené na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národní kulturní památky (k 1. 1. 2014) a památky evidované v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014. Mezi podporované aktivity lze zařadit obnovu památek, restaurování části památek a mobiliářů, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení, rekonstrukci stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, digitalizaci památek a mobiliářů, obnovu parků a zahrad u souboru památek, modernizaci, popř. výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí. Oprávněnými žadateli jsou vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření. Alokace činí 300 mil. korun. Výše dotace je 85 % a žádosti se předkládají od 30. 11. 2015 do 31. 3. 2016.

Ve čtvrtek 26. 11. 2015 se od 10h uskuteční v Rekreačním zařízení OLŠINA v Horní Plané seminář v rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020. Na semináři vystoupí zástupci Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) a zástupci Jihočeské společnosti pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. (JISOPM o.p.s.). Účastníci semináře se dozví informace o II. kole Programu rozvoje venkova – pravidla lesnických operací, opatření 8.1.1 – Zalesňování a zakládání lesů, zadávacích řízení, hodnocení finančního zdraví a podávání žádostí na Portálu farmáře. Pozvánku na akci naleznete zde.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo programy podpory bydlení pro rok 2016. Dotaci lze získat na regeneraci sídlišť, podporované byty a bytové domy bez bariér. Žádosti o dotaci na regeneraci sídlišť je možné předkládat v případě splnění podmínek, že sídliště má minimálně 150 bytů a bylo postaveno mezi roky 1945 až 1990. V rámci programu podporované byty mohou být podpořeny pečovatelské byty, vstupní byty a komunitní domy seniorů. Z programu bytové domy bez bariér mohou získat dotaci bytové domy se 4 a více nadzemními podlažími, které nejsou vybaveny výtahem nebo které neumožňují bezbariérový přístup k výtahu. Lhůta pro podání žádostí běží od 9. 11. 2015 do 15. 1. 2016. Více informací naleznete zde.

Dne 1. 12. 2015 se od 9:30 hodin v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích uskuteční Výroční konference ROP Jihozápad 2015. Konference je rozdělena do tří bloků. V dopolední části vystoupí zástupci Regionální rady Jihozápad, kteří shrnou uplynulé programové období 2007-2013. V druhé části konference se starostové okresních měst podělí o své zkušenosti při čerpání dotací z ROP Jihozápad. Třetí část bude pak věnována programovému období 2014–2020 a rozvojové strategii území. Více informací o konferenci naleznete na webových stránkách ROP Jihozápad.

Obce do 2000 obyvatel mohou v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2016 financovat obnovu, údržbu a výstavbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti. V tomto dotačním titulu lze provést opravu, obnovu, výstavbu či rekonstrukci budovy nebo stavby v majetku obce. Dále lze podpořit komplexní úpravu veřejných prostranství, obnovu, údržbu a zřizování veřejné zeleně, opravu, rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, rozhlasu, cyklistických a pěších stezek. V rámci tohoto dotačního titulu bude možné podpořit i poskytování služeb na venkově, malé a střední zemědělské i nezemědělské podnikání. Více informací naleznete zde.

V listopadu 2015 bude vyhlášena v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) výzva zaměřená na podporu předškolního vzdělávání. Jedná se zejména o podporu zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol. Z dotace budou podpořeny stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti, ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit. Součástí projektu na stavbu či stavební úpravy infrastruktury pro předškolní zařízení mohou být úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní prvky). Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov, učeben a venkovních prostor, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám. Společnost G-PROJECT, s.r.o. nabízí všem zájemcům o dotaci pro mateřské školy zpracování žádosti o dotaci a následné řízení projektu.

Dne 16. září 2015 zveřejnil Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) aktualizovaná Obecná Pravidla pro žadatele a příjemce platná od 15. září 2015. Obecná Pravidla pro žadatele příjemce se týkají všech specifických cílů IROP a všech vyhlášených i plánovaných výzev. Dokument včetně jeho příloh je ke stažení zde.